Sammen for inkludering

 Prosjekt Inkludering

-et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo og felles introduksjonsprogram i Groruddalen

Om prosjektet

Prosjekt Inkludering er forankret på Stovner frivilligsentral, Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet startet opp 1.okt 2016 og er tredelt:

  1. Et samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalen (FIG) om språkpraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet i Kirkens Bymisjon sine virksomheter, samt

  2. dra nytte av Kirkens Bymisjons kontaktnett i næringslivet med tanke på arbeidspraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet, og

  3. utløse frivillighet og kanalisere frivillig engasjement ved å arrangere kollektive inkluderende aktiviteter (ved hjelp av frivillige) for nybosatte i bydelene. 

Bakgrunn

I løpet av 2016 og årene fremover skal et stort antall mennesker med flyktningebakgrunn bosettes i Oslo. Mennesker som flykter fra krig, samfunnsoppløsning og nød har opplevd store tap. Mange har mistet trygghet, hus og hjem og nære relasjoner. Sosialt nettverk i det nye landet blir viktig. I Oslo har introduksjonsprogrammet og bydelene ansvar for bolig, arbeid og utdanning, mens sosiale relasjoner ofte er avhengige av innsats fra lokalsamfunn, enkeltmennesker og frivillige organisasjoner.  

Det er bakgrunnen for Prosjekt Inkludering som Kirkens Bymisjon starter i Oslo i nært samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalens fire bydeler; Bjerke, Stovner, Alna og Grorud.  

Visjon, verdier og fokus

Prosjekt Inkludering ønsker å være en brobygger mellom felles introduksjonsprogram og det sosiale, uformelle livet.

Prosjekt Inkludering bygger på Kirkens Bymisjon sine verdier verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet og håp og tro. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdig og omsorg.

Prosjektet vil fokusere på ressurser og muligheter og ønsker at deltagerne skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp.

Hovedmålsettinger

Prosjekt Inkludering sine hovedmålsettinger er at:

  • Kirkens Bymisjon sine virksomheter åpner opp for og har deltagere fra FIG i språkpraksis.

  • Kirkens Bymisjon sine samarbeidspartnere i næringslivet tar inn deltagere fra FIG i arbeidspraksis.

  • Prosjektet bidrar til å opprette og utvikle nye møtesteder og fellesskap i lokalsamfunnene.

  • Prosjektet bidrar til at bosatte flyktninger og familiegjenforente blir bedre kjent med og inkludert i fellesskapet i lokalsamfunnet de bor i.  

Målgruppe

Målgruppen i prosjektet er:

  • Som deltagere (på kollektive aktiviteter og i språk- og arbeidspraksis): nylig bosatte/nyankomne flyktninger og familiegjenforente i de aktuelle bydelene.

  • Som frivillige: mennesker fra både majoritets- og minoritetsbefolkningen som ønsker å være frivillige. 

Organisering og samarbeid

Prosjekt Inkludering er etablert ved Stovner frivilligsentral, Avdeling Mangfold og Oppvekst, Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet har to ansatte; prosjektleder 100 % stilling og prosjektmedarbeider i 80 % stilling. 

Prosjektet har en styringsgruppe bestående av rådgiver i SKBO (leder), virksomhetsleder Stovner Frivilligsentral og programrådgiver felles introduksjonsprogram. Prosjektleder er sekretær i styringsgruppen.  

Det er inngått en intensjonsavtale med felles introduksjonsprogram i Groruddalen og de fire bydelene i Groruddalen (Alna, Bjerke, Grorud og Stovner) er således prosjektets nærmeste samarbeidspartnere.  

Prosjektet skal arbeide i lokalsamfunnet for å støtte dem som allerede er i gang med nettverksbygging blant flyktninger slik som minoritetsorganisasjoner, idrettslag, kirker og moskeer med tanke på å rekruttere frivillige medarbeidere og koble deltagere på aktiviteter.  

Prosjektet ønsker også å utvikle samarbeid med og hente kunnskap om liknende prosjekter og tiltak fra organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna m.fl. 

Overføringsverdi

Foreløpig er det ikke aktuelt å spre seg til flere bydeler, men det kan vurderes på sikt.

Prosjektet kan etableres som en spredningsmodell slik at det kan starte opp i andre Bymisjonsstiftelser.  

Metode og kunnskapsutvikling

Dette prosjektet er langsiktig og vil generere ny kunnskap. For å samle kunnskapen vil prosjektet bruke fagutviklingsenheten i Kirkens Bymisjon til å følge tiltaket.

Prosjektet vil systematisere og dokumentere erfaringer og kunnskap, samt tenke metodeutvikling. Prosjektet kan gjerne også koble seg opp mot og samarbeide med forskningsmiljøer (institutt og/eller utdanningsinstitusjoner).

 Tidsperspektiv

En viktig faktor for å lykkes er at Kirkens Bymisjon som organisasjon går inn i prosjektet med et langvarig tidsperspektiv. En prosjektfase på 2- 3 år med en intensjon om å videreføre arbeidet etter prosjektslutt er hensiktsmessig. Relasjonsbygging tar tid, konseptet er nytt og må utvikles skritt for skritt i takt med dem som involveres av frivillige, deltagere og av samarbeidspartnere.