Velkommen til ByBo i Trondheim

ByBo bidrar til å stabilisere vanskeligstilte menneskers eksisterende boforhold eller bistår med å etablere et nytt. Målet er å bedre livsvilkårene til enkeltmennesker i Trondheim.

Kirkens Bymisjons boligprosjekt retter seg mot personer som 

  • er uten bolig,
  • opplever bosituasjonen som uholdbar,
  • står i fare for å miste boligen sin,
  • strever med å bo stabilt og godt.

ByBo kan bistå den enkelte med

  • ansvarsavklaring ved vedtak,
  • bekymringsmeldinger til rette offentlige myndighet,
  • koordinering av samarbeid med hjelpeapparatet,
  • hjelp til skriving av søknader,
  • deltakelse på møter med offentlige instanser, fastlege, advokat, m.m,
  • hjemmebesøk.

Kontakt oss