Prosjekt Røtter

Røtter er et prosjekt rettet mot foreldre og viktige personer i barns liv

Heggeli barnehjems oppdrag har vært å gi daglig omsorg til barn plassert av bydelsbarnevernet i Oslo kommune. Oppfølging av barnas foreldre og familie/ øvrige nettverk har tidligere ikke vært en del av institusjonens oppdrag. Vi har likevel hatt mye kontakt med barnas familie/ nettverk, og sett et behov for tiltak rettet mot denne gruppen. I 2006 startet vi derfor en systematisk satsning med oppfølging av barnas biologiske relasjoner.  

Parallelt med dette har den politiske utviklingen og utviklingen i det barnevernfaglige miljøet gitt tydelige signaler om at foreldre må følges bedre opp etter omsorgsovertagelse. Blant annet har det kommet inn en paragraf i barnevernsloven om krav til oppfølging av foreldre. Så langt vi vet er det ingen andre institusjoner i Norge som målrettet jobber med anvendelsen av denne paragrafen.

Prosjekt Røtter startet opp høsten 2008, og omfatter to konsulenter /støttepersoner, samt en prosjektleder. Prosjektet er 3-årig, men vi håper at det etter prosjektperiodens slutt skal inngå som en del av det integrerte tilbudet til alle familier som har barn på Heggeli barnehjem.

Det meste av arbeidet under prosjektet består av individuell oppfølging av foreldre (og besteforeldre /andre sentrale personer i barnas liv), med samtaler og møter etter foreldrenes behov. Vi ønsker dessuten å starte opp samtalegrupper for de barn og unge som er i vårt system, om deres forhold til egen livshistorie og deres biologiske relasjoner.

Vår visjon er å utvikle en modell for langtidsomsorg i og knyttet til barnevernsinstitusjon. Vi ser for oss en ny type institusjon hvor oppdraget er utvidet fra å gi barna daglig omsorg til å inkludere biologiske foreldre i et ”delforeldreskap”.

Foreldrene har ofte vært i konflikt med barnevernet, har store belastinger i egne liv og har tradisjonelt vært vanskelige å nå for hjelpeapparatet. Men vi tror at ved å ha fokus på samspillet mellom foreldre, barn, fosterforeldre og andre viktige personer i familiens nettverk, kan man redusere negative spenninger mellom de ulike aktørene. Gjennom å gi foreldre/ familie et tilbud, tror vi barnas iboende ressurser lettere vil kunne forløses. Barna vil lettere komme i gang med sin egen utvikling på en positiv måte og får det bedre i sin hverdag. Og ved å gi foreldrene et tilbud vil vi både hjelpe foreldrene inn i en ny rolle som ”deltidsforeldre”, samtidig som barna vet at noen også følger med på hvordan foreldrene har det. Vi tror framtidens barnvernsinstitusjoner må inkludere barnas biologiske relasjoner på en annen måte enn det som hittil har ligget i institusjonenes oppdrag.

Et av de tiltak som omfattes av prosjekt Røtter, er Foreldrestøtten. Dette er et gruppetilbud til foreldre i hele Oslo, som ikke lenger har omsorgen for barna sine. Se egen link for mer informasjon om tiltaket.

 

Ønsker du mer informasjon om prosjekt Røtter, ta gjerne kontakt med støttepersonene Aase Marie Hellerud på tlf. 48894304/e-post ase.marie.hellerud@skbo.no eller Kristin Bjerke på tlf 48894305/e-post kristin.bjerke@skbo.no

Prosjektleder Elisabeth Haugseth 

22 96 61 90 / 488 82 556, eller e-post elisabeth.haugseth@skbo.no.