Meny

 

Behandling og motivasjon - ikke straff

Å bøtelegge folk med rusproblemer for bruk eller besittelse av små mengder narkotika, bidrar bare til å gjøre situasjonen vanskeligere. I stedet bør eksisterende behandlingstilbud og oppfølgingstiltak benyttes, mener Gatejuristen.

Publisert dato:  24.04.2012

Fungerende leder i Gatejuristen, Ann Kathrin Nordbø (t.v.) og kollega Anne Cathrine Mørch. Arkivfoto.

Mange av Gatejuristens klienter er straffedømte for narkotikaforbrytelser, og flere vil trolig bli det i fremtiden. Rettshjelpstiltaket for rusavhengige er derfor opptatt av tiltak som kan bidra til at klientene kommer tilbake til samfunnet.

- Mer skreddersydde reaksjoner som i større grad er tilpasset den enkelte lovbryter, vil trolig kunne bidra positivt for flere av våre klienter, skriver Gatejuristen i sin høringsrapport til Justisdepartementet om rapporten «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd».

Les hele høringsuttalelsen her.

Positiv til forslagene

Gatejuristen er positiv til de foreslåtte endringene, som blant annet omfatter veiledning, oppfølgning og behandling snarere enn alminnelige strafferettslige reaksjoner. Rettshjelpstiltaket understreker at dette bør forbeholdes de som ønsker det og dermed vil være mer egnet til å dra nytte av det.

- Endringer av straffereaksjoner kan være et skritt på veien for at disse menneskene skal kunne leve mer verdige liv, skriver Gatejuristen.

Må finnes midler

Rettshjelpstiltaket understreker også at det må legges til rette for at alternativene faktisk blir benyttet. Påtalemyndigheten må få kjennskap til systemet, og det må gis midler til å følge det opp.

- Dersom det er kommunene som skal ha ansvar for selve gjennomføringen av intervensjonsprogrammet, vil det raskt konkurrere med andre tjenester i et allerede hardt prøvet kommunebudsjett, skriver Gatejuristen.

Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som gir fri rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Høringsuttalelsen er utarbeidet av Gatejurist-nettverket, som består av Gatejuristen i Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Gatejuristen i Oslo er en del av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Det vil også bli sendt en felles uttalelse fra sentralt hold.