Frivilligsentralen

Frivillighetssentralen organiserer frivillige som henvender seg til oss for å få anledning til å utøve ulike typer omsorgsarbeid på frivillig basis. Frivillighetssentralen ledes av Tormod Sletvold som årlig sysselsetter ca 200 frivillig i ulike typer kontrakter.

Kirkens Bymisjon i Tromsø er en ideell frivillig organisasjon som utfører lavterskel omsorgsarbeid for marginaliserte grupper i Tromsø by. Vi ønsker å bedre hverdagen for mennesker som strever med rus, vi har forebyggende tiltak for barn- ungdom og familier, vi arbeider med flyktninge- og innvandrerkvinner, krisehåndtering og ellers der det oppstår behov og vi blir involvert.

Ønsker du å jobbe som frivillig? Ta kontakt med Tormod på tlf 776 84 888 eller tormod@bymisjontromso.no.