Om Kirkens Bymisjon Porsgrunn

Foto: Charlotte Nagell

Porsgrunn kommune er i likhet med andre kommuner i endring. Dette kan by på ulike utfordringer for innbyggerne.

På bakgrunn av levekårsundersøkelser og ungdomsundersøkelser i Porsgrunn vet vi at hverdagen for noen preges av sosial, økonomisk og aldersmessig eksklusjon. Dette kan gi seg uttrykk i en hverdag preget av ensomhet, isolasjon, sykdom eller fattigdom.

Mange mennesker mangler av ulike årsaker viktige ytre forutsetninger, ressurser og muligheter for å ta del i samfunnet ut fra egne ønsker og behov: En trygg økonomi, bolig, helse, utdanning og arbeid. Vennskap og sosialt nettverk. Deltakelse i kulturelle aktiviteter. Tilgang til politisk påvirkning. Tilhørighet til et religiøst fellesskap.

Dette noe vi ønsker å ha fokus på i all vår virksomhet.

 

Om oss

Det er mange som har jobbet for at Kirkens Bymisjon i Porsgrunn skal bli en realitet og vi har vært et stort samarbeidende felleskap i dette. 

I forbindelse med etableringen har vi opprettet to organer som skal jobbe med utviklingen i Porsgrunn. Ett driftsutvalg som skal bistå medarbeiderne i det daglige arbeidet og en ressursgruppe som skal bidra til strategisk utvikling sammen med driftsutvalget og medarbeiderne. Sist men ikke minst har vi fått mange frivillige som ønsker å bidra – men vi trenger flere.  I menyen på nettsiden kan du melde deg på.

Driftsutvalget består av: Einar Svendsen( leder), Anne Vikan, Gunnar Dale , Håkon Stornes og  Anna Graasvold. I tillegg har vi en ressursgruppe bestående av: Ivar Gundersen, Ellen Haugen, Terje Nygård, Andreas Bjerløv Karlsen, Svein Tore Uldal, og Johannes Sørhaug

  

Om vårt arbeid

Samarbeid med Porsgrunn Voksenopplæringssenter

Kirkens Bymisjon i Porsgrunn og voksenopplæringssenteret i Porsgrunn har utviklet et godt samarbeid, et samarbeid vi ønsker å utvikle videre.  Vi har mange ideer vi ønsker å sette ut i livet sammen i løpet av 2017.

I tillegg til Kirkens Bymisjon samarbeider Voksenopplæringssenteret med Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Kristent Innvandrerarbeid.

Voksenopplæringssenteret i Porsgrunn er ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Opplæringssenteret tilbyr kompetanseheving for voksne på ulike områder gjennom norskopplæring for innvandrere. I tillegg skal senteret bidra til at skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv gjennom dialog og samhandling på skolen og med arbeidsliv og frivillighet.

Visjonen til voksenopplæringssenteret er: "Mestring gjennom læring og kunnskap"

Frivillige fra Kirkens Bymisjon var i oktober inne og bidro med opplæring i strikking i forbindelse med aksjonen: Gled en som gruer seg til jul - skjerfaksjonen og dermed var samarbeidet i gang.

Kirkens Bymisjon er ønsket for å bidra inn i dette med ulike aktiviteter som både fremmer inkludering i samfunn og aktiviteter og også styrker norsk kunnskaper.

Våre dager på Voksenopplæringen er onsdag og torsdag mellom 12.30 og 14.15. Onsdag er det diskusjonsgruppe, brettspill, sjakk og turgruppe. Torsdag er det kreative aktiviteter med håndarbeid.

I tillegg til det har Kirkens Bymisjon ansvar for en gruppe elever siste lørdag i måneden. Da er vi ute i Oklungen på vedhogst, mellom 09.30 – 14.00. Her er det hogst, mat og hygge rundt bålet.

Ta gjerne kontakt om du synes dette kunne være moro å delta på: Per.G.Disch@usn.no

 

Ved dugnad i Oklungen

I 2016 fikk Kirkens Bymisjon 200 sekker med ved fra Ivar Gundersen i Oklungen. Ved sekkene ble solgt og det var mange som ønsket seg ved og kjøpte gladelig til inntekt for Kirkens Bymisjon. Dette ble en kjærkommen inntekt til vårt arbeid med å utvikle andre tiltak og til en bærekraftig Bymisjon i Porsgrunn.

Forskning viser (NTNU 2016) at mange innvandrere/flyktninger opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.  Aktivitet i skog og mark syntes derfor å være et unikt virkemiddel til å skape et mer inkluderende fellesskap som både gir helse, kulturinnsikt og nye relasjoner.

I samarbeid med deltakere fra Porsgrunn mottak (SANA) og elever ved voksenopplæringen i har vi startet opp dette tiltaket. Erfaringer fra prosjektet vi har hatt med Urædd fotball og samtaler med både flyktninger og asylsøkere, frivillige og kommune ønskes mer fysisk aktivitet i skog og mark. 

Gjennom en satsning på skogrydding og vedhogst er vi med på å skape denne arenaen for fysisk aktivitet og språktrening, samtidig som vi er med på å vedlikeholde skog og mark og produsere ved til brensel.

Vårt mål er at dette tilbudet skal være en meningsfull aktivitet, der inkludering, norsk støtte og kunnskapsbygging bl.a. om natur og miljø skal være i fokus.  Tiltaket viser seg å være svært populært.

Ved- dugnaden er også med på å skaffe viktige inntekter for Kirkens Bymisjon i Porsgrunn noe som vil være viktig i utvikling og etablering av ulike tiltak.

Dugnaden er fra kl. 10.00 – 14.00. Det blir felles avreise fra Folkets hus 09.30. dugnadsdagen. 

Vi holder mat og drikke til bålhygge som er en selvsagt det av jobben.

Alle frivillige i Kirkens Bymisjon er forsikret. Motorsag skal bare benyttes av Ivar Gundersen og hans medhjelper.

Har du lyst og mulighet er det flott om du kan delta. Garanterer gode pølser – god kaffe og høy hyggefaktor.

Ta kontakt med Per Gunnar Disch. Per.G.Disch@usn.no

Kontakt oss