Om Kirkens Bymisjon Oslo

Ta kontakt med oss!

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO)  har i dag ca 1200 fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca 1350 frivillige medarbeidere på faste avtaler. Disse er knyttet til ca 40 institusjoner og tiltak. Det er stor bredde og høy kompetanse blant Bymisjonens medarbeidere.


Tall og fakta om Kirkens Bymisjon Oslo for 2013.

Menneskene vi har kontakt med gjennom vårt arbeid og våre tjenester, spenner over alle aldersgrupper. Vi møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - og i kirkelig virksomhet med sjelesorg, forkynnelse og menighetsarbeid.

Visjon

Kirkens Bymisjons visjon er at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

I Verdidokumentet som legger grunnlaget for Kirkens Bymisjons arbeid viser vi til vår grunnleggende verdier:

Verdighet
Fellesskap
Rettferdighet
Solidaritet
Barmhjertighet
Håp og tro

Oppdrag

SKBOs oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre. Vår oppgave er både å avdekke nødens årsaker, lindre smerte og arbeide for en bedre og mer rettferdig hverdag i storbysamfunnet.

Vår strategi 2014-18

I Kirkens Bymisjon møter vi hele mennesker. Vi møter folk som sliter med livet på mange forskjellige måter, men de er alle mennesker med evner, muligheter og håp. Vi tror at alle kan endre sin egen situasjon når de får mulighet og myndighet til det. Det vil Kirkens Bymisjon bidra til.

I dokumentet "Vår strategi 2014-18" tar vi for oss hvordan vi kan være Kirkens Bymisjon Oslo på den beste måten i årene som kommer, og setter kursen så tydelig som mulig mot felles mål som organisasjon. 

Sentralt i strategien står begrepene

  • myndiggjøring,
  • sammenheng,
  • påvirkning.

Det er fordi vi tror på hverandres iboende kraft til mestring og livskvalitet. Vi tror at mye blir verre når vår tilværelse stykkes opp i usammenhengende biter. Hvordan kan vi se sammenhenger som er tildekket, eller skape bedre helhet der det er brudd? Og vi tror at det er mye å hente i å være med å påvirke de viktige beslutningene i samfunnet. 

Miljøfyrtårn

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss på å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning. Dette er et uttrykk for solidaritet med hele det globale fellesskapet, og med kommende generasjoner. Vi vet at miljøødeleggelser ofte rammer sosialt marginaliserte og fattige grupper hardest.

Kirkens Bymisjon vil i inneværende strategiperiode styrke miljøperspektivet i arbeidet. Det vil blant annet skje gjennom miljøsertifisering av våre virksomheter.

Vi vil kjennes ved:
• at vi i all vår virksomhet tar ansvar for miljøet, både av hensyn til vår samtid og kommende generasjoner

Derfor vil vi:
• gjennomføre miljøtiltak på alle våre virksomheter, med sikte på miljøsertifisering
• ha fokus på energisparende tiltak
• sette fokus på de sosiale dimensjonen ved miljøforringelse, lokalt og globalt.