Kirkens Bymisjon Drammen - en diakonal stiftelse

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som skal fremme solidaritet og medmenneskelighet ovenfor mennesker i nød og kriser. Gjennom tiltak i samarbeid med offentlige myndigheter, ansatte og frivillige skal vårt mål virkeliggjøres.

Stiftelsen har sitt utgangspunkt i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i arbeidet.

Ansettelsesforhold, frivillighetsengasjement eller deltagelse i tilbudene er på ingen måte livssynsbetinget, vi etterspør aldri menneskers livssyn.

Vårt arbeid er basert på kristne og humanetiske prinsipper, og er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap. 

Kirkens Bymisjon Drammen ønsker å opprettholde og videreføre sin mangeårige tradisjon hvor vi praktiserer en inkluderende holdning ovenfor alle vi er i kontakt med. Vi ønsker å møte mennesker med at den enkelte alltid er mer enn det du ser.

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende stiftelse hvor alle er likeverdige. Vi tilstreber å møte alle mennesker der hvor de er i livet – barn, ungdommer, voksne og eldre. Med de gleder og utfordringer dette måtte medføre i alle livets aspekter. Alle er likeverdige og like velkomne, uansett nasjonalitet, sivilstand, seksuell legning og bekjennelsestilhørighet.

Oppdrag

Kirkens Bymisjon sitt oppdrag er å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har ansvar og makt i samfunnet. Nøden holdes ofte skjult av dem som opplever den. Det er nødvendig å snakke om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv og verdighet.

Kirkens Bymisjon skal lindre, gi hjelp, trøst og nærvær.

De som har det vanskeligst, bør få ta del i det beste livet kan gi.

Vi skal påvirke og forandre årsakene til nød, urett og krenkelse og arbeide for en rettferdig fordeling.
I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og mulighet til selv og gjøre noe med sin situasjon.

Vårt oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre.

Vi ønsker å avdekke nødens årsaker, lindre smerte og arbeide for en bedre og mer rettferdig fordeling i Drammensområdet.

Verdier

I Kirkens Bymisjon ønsker vi at verdiene våre skal invitere, inspirere, korrigere og påskynde. Derfor vil vi stadig løfte dem frem og drøfte dem i lys av nye utfordringer – trenge dypere inn i en forståelse av hvordan vi kan virkeliggjøre dem i det daglige arbeidet.

Det fine med verdier er at jo flere som deler dem, desto mer blir de synlige og virkekraftige rundt oss.
Som verdighet. Som fellesskap. Som solidaritet. Som rettferdighet. Som barmhjertighet. Som tro og håp.

Vi ønsker å møte alle med disse verdiene, uavhengig av livssituasjon og hva som måtte ligge bak behovet for støtte.

Gjennom handling etterstreber vi å være et sted der menneskers lengsler, drømmer og håp tas på alvor og får næring. Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Alle mennesker har lik verdi.

Historikk

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen ble grunnlagt 1. desember 1997.

Møtestedet var det første arbeidet vi startet i byen, et sted som fortsatt er i daglig drift. Møtestedet er et lavterskeltilbud for rusavhengige mennesker og andre marginaliserte grupper i samfunnet. I flere år var kafeen ryggraden i vårt tilbud i Drammen. Den ble startet opp med en ansatt og 30 frivillige. Siden har vært arbeid og vårt tilbud blitt stadig større og bredere.

En fullstendig oversikt over våre tilbud og tiltak i Drammen finner du her. 

I 2009 startet stiftelsen opp arbeid på Kongsberg, avdelingen er underlagt Drammen.

Pr. 2015 består Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen av om lag 55 ansatte og 150 frivillige totalt i byene.

Menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.